Skip to main content

Dari (دری)

ما کمک می کنیم که شکایات مربوط به خدمات تلفون یا اینترنت را حل کنیم .

ما یک موسسۀ مستقل هستیم و خدمات ما مجانی است. این به این معنی است که شما فیس پرداخت نمی کنید و ما طرفداری کسی را نمی کنیم.

دادرس (Ombudsman) صنعت ارتباطات از راه دور (Telecommunications) می تواند در این موارد به شما کمک کند:

 • قراردادها: آیا شما با چیزی که موافقت کردید به دست نیاوردید

 • بل ها: آیا فکر می کنید بل شما اشتباه است یا در پرداخت آن مشکل دارید؟

 • عیب ها و مشکلات در ارائۀ خدمات: آیا تلفون یا خدمات اینترنت شما کار نمی کند؟

 • قطع ارتباطات: آیا تلفون یا اینترنت شما قطع شده است؟

 • جمع آوری قرض: آیا از شما خواسته می شود که قرضی را بپردازید که از شما نیست؟

 • شیوه های فروش: آیا پلان یا تجهیزاتی به شما فروخته شده است که توانایی پرداخت آن را ندارید؟

چگونه ما با شما و ارائه دهندگان خدمات کار می کنیم

اگر شما یا شخصی که از جانب او تلفون می کنید از تلفون یا اینترنت استفاده می کند، ما می توانیم به شما کمک کنیم. این ممکن است خدماتی باشد که در خانه یا در یک کسب و کار کوچک استفاده می شود. چگونگی کارچنین است:

 1. شما کوشش می کنید شکایت را با ارائه دهنده خدمات تان حل کنید.

 2. اگر نمی توانید شکایت خود را با ارائه دهنده خدمات تان حل کنید، با ما تماس بگیرید.

 3. ما تصمیم می گیریم که آیا می توانیم با شکایت شما رسیدگی کنیم یا نه.

 4. ما با شما و ارائه دهنده خدمات همکاری می کنیم تا شکایت حل گردد.

 5. اگر شما و ارائه دهنده خدمات موافقت نکنید، دادرس ممکن است در مورد چگونگی حل شکایت تصمیم بگیرد.

پیدا کردن کسی که به شما کمک کند

همچنین می توانید از شخص دیگری بخواهید که به نمایندگی شما یا کسب و کار شما شکایت کند، مانند یک دوست، عضو خانواده یا مشاور مالی. فورم های اجازه دادن ما را از طریق تلفون بخواهید یا آنها را در وبسایت ما پیدا کنید.

با ما تماس بگیرید

شما می توانید از طریق وبسایت ما به آدرس www.tio.com.au/complaints 1800 062 058 

شما می توانید نامه ای را به صندوق پستی 276 در Collins Street West ، VIC 8007 ارسال کنید یا آن را به شماره فکس 614 630 1800 فکس کنید.

یک تصویر دو شکل را در سمت چپ و راست نشان می دهد که روبروی یک شکل ایستاده در وسط قرار دارند. علامت مساوی بین شکل در سمت چپ و راست و علامت درمرکز وجود دارد.

در صورت ضرورت به استفاده از زبانی غیر از انگلیسی، با خدمات ترجمه کتبی و شفاهی (TIS) با شماره 131450 تماس بگیرید و آنها به شما کمک می کنند تا با ما صحبت کنید. این خدمات مجانی است

تماس گرفتن با شماره های فوق از طریق تلفون موبایل ممکن است مصرف داشته باشد.