Skip to main content

Assyrian (ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ)

ܟܹܐ ܗܲܝܸܪܲܚ ܒܲܫܪܲܝܬܵܐ ܕܩܒܼܵܠܝܵܬܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܬܹܠܹܦ̮ܘܿܢ ܝܲܢ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܐܸܢܬܸܪܢܸܬ.

ܐܲܚܢܲܢ ܝܼܘܲܚ ܚܕܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܚܹܐܪܬܵܐ ܘܣܢܝܼܕܬܵܐ ܠܓܵܢܘܿܗܿ. ܡܲܥܢܵܝ ܕܐܵܗܵܐ ܝܼܠܹܗ ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܹܐ ܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܘܐܲܚܢܲܢ ܠܹܐ ܓܵܢܲܚ ܠܓܹܒܵܢܹ̈ܐ.

ܡܵܨܹܐ ܨܲܚܨܸܝܵܢܵܐ ܕܩܒܼܵܠܝܵܬܹ̈ܐ ܕܨܸܢܥܬܵܐ ܕܡܘܼܛܵܝܹ̈ܐ ܗܲܝܸܪܵܘܟܼܘܿܢ ܒ:

 • ܩܘܼܒܠܹܐ: ܣܘܼܙܓܸܪܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܣܘܼܙܓܵܪܹ̈ܐ؟

 • ܦܵܪܵܥܝܵܬܹ̈ܐ: ܒܸܚܫܵܒܼܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܦܪܵܥܬܵܘܟܼܘܿܢ ܝܼܠܵܗܿ ܚܸܠܛܵܐ ܝܲܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟܼܘܿܢ ܥܲܣܩܘܼܬܵܐ ܒܦܪܵܥܬܘܿܗܿ؟

 • ܚܸܠܛܹ̈ܐ ܘܥܲܣܩܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܚܸܠܡܲܬ: ܠܹܐ ܝܢܵܐ ܦܠܵܚܵܐ ܬܹܠܹܦ̮ܘܿܢܵܘܟܼܘܿܢ ܝܲܢ ܚܸܠܡܲܬ ܕܐܸܢܬܸܪܢܸܬ؟

 • ܩܛܵܥܝܵܬܹ̈ܐ: ܦܝܼܫܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܬܹܠܹܦ̮ܘܿܢܵܘܟܼܘܿܢ ܝܲܢ ܚܸܠܡܲܬ ܕܐܸܢܬܸܪܢܸܬ ܩܸܛܝܹ̈ܐ؟

 • ܓ̰ܲܡܲܥܬܵܐ ܕܕܵܝܢܵܐ: ܛܠܝܼܒܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܡܸܢܵܘܟܼܘܿܢ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܕܵܝܢܵܐ ܕܠܹܐ ܝܠܹܗ ܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ؟

 • ܥܲܝܲܕܝܵܬܹ̈ܐ ܕܙܲܒܲܢܬܵܐ: ܦܝܼܫܹܐ ܝܬܘܿܢ ܙܘܼܒܢܹ̈ܐ ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܝܲܢ ܐܲܣܵܢܹ̈ܐ ܕܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܠܹܐ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܛܝܼܡܲܝܗܝ؟

ܕܵܐܟܼܝܼ ܟܹܐ ܦܵܠܚܲܚ ܥܲܡܵܘܟܼܘܿܢ ܘܥܲܡ ܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ

ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ، ܝܲܢ ܗܿܘ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܡܲܚܒܘܼܪܹܐ ܝܬܘܿܢ ܩܵܐܠܹܗ، ܟܹܐ ܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܬܹܠܹܦ̮ܘܿܢ ܝܲܢ ܐܸܢܬܸܪܢܸܬ ܡܵܨܲܚ ܗܲܝܸܪܲܚܠܵܘܟܼܘܿܢ. ܒܲܠܟܵܐ ܗܵܘܝܵܐ ܚܕܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܕܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܡܘܼܦܠܸܚܬܵܐ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ ܝܲܢ ܓܵܘ ܚܲܕ ܒܸܣܢܝܼܣ ܙܥܘܿܪܵܐ. ܠܐܲܟܼܵܐ ܝܼܠܵܗܿ ܕܵܐܟܼܝܼ ܟܹܐ ܦܵܠܚܵܐ:

 1. ܐܲܚܬܘܿܢ ܓ̰ܲܪܒܝܼܬܘܿܢ ܕܫܵܪܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗܿ ܩܒܼܵܠܬܵܐ ܥܲܡ ܡܙܲܘܸܕܵܢܵܐ.

 2. ܐܸܢ ܠܵܐ ܡܨܝܼܠܵܘܟܼܘܿܢ ܕܫܵܪܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗܿ ܩܒܼܵܠܬܵܐ ܥܲܡ ܡܙܲܘܸܕܵܢܵܐ، ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܲܢ.

 3. ܐܲܚܢܲܢ ܒܸܕ ܩܵܛܥܲܚ ܐܸܢ ܡܵܨܲܚ ܡܕܲܒܪܲܚ ܠܩܒܼܵܠܬܵܐ.

 4. ܐܲܚܢܲܢ ܟܹܐ ܦܵܠܚܲܚ ܥܲܡܵܘܟܼܘܿܢ ܘܥܲܡ ܡܙܲܘܸܕܵܢܵܐ ܩܵܐ ܕܫܵܪܲܚܠܵܗ̇ ܗܿܝ ܩܒܼܵܠܬܵܐ.

 5. ܐܸܢ ܠܵܐ ܣܘܼܙܓܸܪܵܘܟܼܘܿܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܘܡܙܲܘܸܕܵܢܵܐ، ܨܲܚܨܸܝܵܢܵܐ ܕܩܒܼܵܠܝܵܬܹ̈ܐ ܒܲܠܟܵܐ ܩܵܛܹܥ ܕܵܐܟܼܝܼ ܓܵܪܸܓ ܦܵܝܫܵܐ ܫܪܝܼܬܵܐ ܗܿܝ ܩܒܼܵܠܬܵܐ.

ܡܲܫܲܟ݂ܚܬܵܐ ܕܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܩܵܐ ܕܗܲܝܸܪܵܘܟܼܘܿܢ

ܐܵܦ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢܡ̣ܢܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܐ݉ܚܹܪ݉ܢܵܐ ܕܩܵܒܼܹܠ ܡܼܢ ܓܹܒܵܘܟܼܘܿܢ ܝܲܢ ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܕܒܸܣܢܝܼܣܵܘܟܼܘܿܢ، ܐܲܝܟܼ ܚܲܕ ܚܲܒܼܪܵܐ، ܚܲܕ ܗܲܕܵܡܵܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܚܲܕ ܡܲܠܘܿܟܼܵܐ ܙܘܼܙܵܢܵܝܵܐ. ܒܲܩܪܘܼܢ ܒܘܼܬ ܦ̮ܘܿܪܝܼܡܹ̈ܐ ܕܝܵܗܒܼܵܠܬܵܐ ܕܦܣܵܣܵܐ ܡܼܢ ܥܲܠ ܬܹܠܹܦ̮ܘܿܢ ܝܲܢ ܦܲܠܛܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܡܼܢ ܫܵܘܦܵܐ ܕܫܲܒܼܟܲܢ.ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ.

ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܲܢ

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܩܵܒܼܠܝܼܬܘܿܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܫܵܘܦܵܐ ܕܫܲܒܼܟܲܢ ܥܲܠ ܫܵܘܦܵܐ www.tio.com.au/complaints ܝܲܢ ܒܡܲܚܒܲܪܬܵܐ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 1800062058.

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܫܲܕܪܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܩܵܐ PO Box 276, Collins Street West, VIC 8007 ܝܲܢ ܥܵܒܼܕܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗܿ ܦ̮ܵܟܣ ܥܲܠ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ1800630614.

An illustration shows two figures on the left and right facing a figure standing in the middle. There is an equal to sign between the figure on the left and right and the one in the center.

ܐܸܢ ܣܵܢܩܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݉ܚܹܪ݉ܢܵܐ ܫܒܼܘܿܩ ܡܼܢ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܢܵܝܵܐ، ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܩܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܕܬܲܪܓܲܡܬܵܐ ܘܲܕܦܲܫܲܩܬܵܐ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 131450 ܘܐܵܢܝܼ ܒܸܕ ܗܲܝܸܪܝܼܠܵܘܟܼܘܿܢ ܕܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡܲܢ. ܚܸܠܡܲܬܲܝܗܝ ܝܼܠܵܗܿ ܡܲܓܵܢܬܵܐ.

ܡܲܚܒܲܪܝܵܬܹ̈ܐ ܩܵܐ ܡܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܕܲܠܥܸܠ ܡܼܢ ܥܲܠ ܡܘܿܒܵܝܠ ܦ̮ܘܿܢ ܒܲܠܟܵܐ ܒܸܕ ܕܵܩܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܙܘܼܙܹ̈ܐ..