Skip to Navigation Skip to Content Read about Accessibility on the Telecommunications Ombudsman website

Assyrian


ܘܲܪܲܩܬܵܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕ TIO

ܡܘܿܕܝܼ ܝܠܹܗ ܡܨܲܚܨܸܝܵܢܵܐ ܕܫܟܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕܨܸܢܥܬܵܐ ܕܡܘܼܛܵܝܹ̈ܐ ܚܘܼܛܵܝܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܚܘܼܛܵܝܹ̈ܐ   (TIO) ؟

ܚܸܠܡܲܬ ܕ TIO ܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܡܲܓܵܢܵܝܬܵܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܬܐܸܣܬܵܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܝܢܵܐ ܗܘܸܝܹܐ ܡܵܨܝܵܢܹ̈ܐ ܕܫܵܪܝܼܠܗܘܿܢ ܩܸܛܪܹ̈ܐ ܥܲܡ ܫܲܪ̈ܝܼܟܘܵܬܹܐ ܕܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܘܲܕܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ.

ܐܝܼܢܵܐ ܓܵܪܲܓ ܕܓ̰ܲܪܒܝܼܬܘܿܢ ܕܫܵܪܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܩܒ݂ܵܠܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܥܲܡ ܡܙܲܘܸܕܵܢܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܩܵܕ݇ܡ ܕܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡܲܢ.

ܐܲܚܢܲܢ ܡܘܿܕܝܼ ܡܵܨܲܚ ܕܨܲܚܨܲܚ؟

TIO ܡܵܨܹܐ ܕܨܲܚܨܹܐ ܠܗܘܿܢ ܩܒ݂ܵܠܝܵܬܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܩܸܛܪܹ̈ܐ ܕܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܡܸܫܬܲܢܝܵܢܵܐ (ܡܘܿܒܵܝܠ) ܘܲܕܚܘܼܛܵܐ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢܵܝܵܐ ܐܲܪܥܵܝܵܐ ܘܲܕܐܸܢܬܹܪܢܹܝܬ ܕܐ݇ܣܝܼܪܹܐ ܝܢܵܐ:

 • ܒܫܲܕܲܪܬܵܐ ܕܐܸܫܛܵܪܵܐ ܕܚܘܼܫܒܘܼܢܝܵܐ (ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܣܘܼܪ̈ܵܛܹܐ ܚܸܠܛܹ̈ܐ، ܛܝܼܡܹ̈ܐ ܚܸܠܛܹ̈ܐ، ܐܸܫܛܵܪܵܐ ܕܚܘܼܫܒܘܼܢܝܵܐ ܡܥܘܼܪܩܸܠܵܐ)
 • ܒܩܸܛܪܹ̈ܐ ܕܫܲܪܲܟܬܵܐ ܓܵܘ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܐܸܓܲܪ̈ܝܵܬܹܐ ܟܸܪ̈ܝܹܐ ܕܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢܹ̈ܐ ܕܡܘܿܒܵܝܠ (ܠܵܐ ܡܨܵܝܵܐ ܠܡܲܟܠܘܼܝܲܝܗܝ)
 • ܒܚܸܠܛܹ̈ܐ ܘܛܵܒ݂ܘܼܬܵܐ (ܨܦܵܝܘܼܬܵܐ) ܕܚܸܠܡܲܬ
 • ܒܡܥܲܪ̈ܩܲܠܝܵܬܹܐ ܕܡܘܼܛܵܝܵܐ
 • ܒܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܡܟܲܦܲܫܬܵܐ ܕܕܲܝܢܹ̈ܐ (ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܥܲܣܩܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܓܵܘ ܡܲܪ̈ܝܲܙܝܵܬܹܐ ܕܦܪܲܥܬܵܐ ܘܠܵܐ ܦܪܲܥܬܵܐ ܕܕܲܝܢܵܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ)
 • ܒܟܘܿܢܬܪ̈ܵܟܬܹܐ (ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܫܲܪ̈ܛܹܐ ܠܵܐ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܐܵܘ ܠܵܐ ܒܲܗܪ̈ܵܢܹܐ).

ܐܲܚܢܲܢ ܡܘܿܕܝܼ ܠܹܐ ܡܵܨܲܚ ܕܨܲܚܨܲܚ

ܐܲܚܢܲܢ ܠܹܐ ܡܵܨܲܚ ܕܨܲܚܨܲܚܠܗܘܿܢ ܩܒ݂ܵܠܝܵܬܹ̈ܐ ܒܘܼܬ:

 • ܨܒ݂ܘܼܝܵܬܹ̈ܐ (ܩܸܣܲܬܹ̈ܐ) ܐܲܝܢܝܼ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܝܕܸܥܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܒܘܼܬ ܕܝܼܲܝܗܝ ܩܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ ܬܲܪܬܹܝܢ ܫܸܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܩܵܕ݇ܡ ܕܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܗܘܵܐ ܥܲܡܲܢ (ܚܲܕܟܡܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܡܵܨܲܚ ܕܡܲܪܝܸܟ݂ܲܚܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܡܸܬܚܵܐ ܠܐܸܫܬ ܫܸܢܹ̈ܐ)
 • ܛܲܟ݂ܣܹ̈ܐ ܕܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ (ܣܝܼܵܣܹ̈ܐ) ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܒܘܼܬ ܡܘܼܛܵܝܹ̈ܐ ܚܘܼܛܵܝܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܚܘܼܛܵܝܹ̈ܐ
 • ܐܲܣܵܢܹ̈ܐ ܕܡܘܼܛܵܝܵܐ ܕܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܼܢܵܐ (ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢܹ̈ܐ ܡܘܿܒܵܝܠܹ̈ܐ ܐܵܘ ܟܘܿܡܦܝܘܿܬܵܪܹ̈ܐ ܐܲܝܢܝܼ ܕܟܠܹܗ ܛܝܼܡܲܝܗܝ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܦܪܝܼܥܵܐ)
 • ܚܒ݂ܝܼܫܵܬܹ̈ܐ ܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܡܐܲܝܟ݂ ܡܫܲܘܬܦܘܼܬܵܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܩܝܼܢܵܬܹ̈ܐ ܙܲܢܓܪ̈ܵܢܹܐ ܐܵܘ ܫܵܘܦܹ̈ܐ ܥܲܠ ܫܲܒܟܵܐ ܕܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ
 • ܛܝܼܡܹ̈ܐ ܕܟܲܡܦܲܢܝܹ̈ܐ ܟܹܐ ܛܵܠܒܝܼܠܗܘܿܢ ܩܵܐ ܚܸܠܡܲܬܲܝܗ̈ܝ ܘܦܹܐܪ̈ܲܝܗܝ
 • ܨܒ݂ܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܗܘܸܝܹܐ ܝܢܵܐ (ܐܵܘ ܕܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܪܫܝܼܡܹܐ ܕܐܵܙܠ݇ܝܼ) ܠܩܵܕ݇ܡ ܚܲܕ ܒܹܝܬ ܕܝܼܢܵܐ ܐܵܘ ܚܲܕ ܡܵܘܬܒ݂ܵܐ ܒܹܝܬ ܕܝܼܢܵܝܵܐ.

ܚܸܠܡܲܬ ܕܬܲܪܓܲܡܬܵܐ

ܐܸܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܚܲܕ ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ، ܩܪܹܝܡܘܼܢ ܥܲܠ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 450 131. ܐܲܝܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܡܲܓܵܢܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇. ܐܵܦܙܹܐ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܝܵܗܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܦܣܵܣܵܐ ܩܵܐ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܕܡܲܩܪܸܒ݂ ܚܕܵܐ ܩܒ݂ܵܠܬܵܐ ܩܵܐ TIO ܡ̣ܢ ܓܹܒܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܸܢ ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܡܨܵܝܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܸܝܵܗܒ݂ܵܐ ܘܲܫܩܵܠܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܵܝܵܐ ܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܨܦܵܝܝܼ.

ܡܛܵܝܬܵܐ ܠ TIO
ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܡܲܓܵܢܵܝܵܐ: 1800 062 058*
TTY: 1800 675 692
   
ܟܬܘܿܒ݂ܘܼܢ ܩܵܐܠܲܢ ܒܲܚܕܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܢܹܐ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܐ:
ܦ̮ܵܟܣ ܡܲܓܵܢܵܝܵܐ: 1800 630 614
ܐܝܼܡܵܝܠ: tio@tio.com.au
ܒܲܪܝܼܕܵܐ: PO Box 276
Collins Street West   Vic   8007

*ܩܵܘܡܵܐ ܕܒܸܕ ܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܙܘܼܙܵܐ ܩܵܐ ܩܪ̈ܵܝܵܬܹܐ ܡ̣ܢ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢܹ̈ܐ ܡܸܫܬܲܢܝܵܢܹ̈ܐ (ܡ̣ܢܘܿܒܵܝܠ). ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܬܠܝܼܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܲܠ ܡܙܲܘܸܕܵܢܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬ ܕܡܲܦܠܘܼܚܹܐ ܝܬܘܿܢ. ܐܸܢ ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܝܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܚܲܕ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܡܸܫܬܲܢܝܵܐ، ܡܲܕܥܹܝܡܘܼܢ ܠܲܢ ܘܐܲܚܢܲܢ ܒܸܕ ܩܵܪܲܚܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

Debt collection

Debt collection

A consumer had difficulty paying back his mobile phone debt. With the help of a financial councillor, the consumer was able to resolve their complaint.

Next step?              

 • make an online complaint
 • 1800 062 058                
 • Write PO Box 276
  Collins Street West Vic 8007                            
 • National Relay Service Call on 1800 555 677 then ask for 1800 062 058            
 • Fax our consumer complaint form to 1800 630 614